Jedním z výstupů projektu je MODULOVÝ PROGRAM TVOŘIVÝ DIALOG, o.s. Agora-Praha, 2008, který si můžete objednat na info@agora-praha.cz. Děkujeme Vám všem, kdo jste se do projektu zapojili a v dalších letech se s námi můžete setkávat v centru dialogu na www.centrum.agora-praha.cz.

Oč nám šlo v projektu Tvořivý dialog:

Občanské sdružení Agora Praha bylo založeno s cílem usilovat o rozvíjení dialogu a komunikace a v souladu se svým posláním usiluje o všestranný rozvoj porozumění a kultivaci dialogu na úrovni jednotlivců a malých skupin. Kromě setkání, seminářů a vzdělávacích aktivit zastřešuje také aktivity diskusního a řečnického klubu, který působí v Praze od roku 1999. V roce 2003 iniciovalo občanské sdružení založení prvního pražského klubu Toastmaster International, řečnického klubu v angličtině a v roce 2006 zahájilo práci na projektu s názvem Tvořivý dialog, kterým chce dále naplňovat své poslání při rozvoji dialogu a komunikace v české společnosti.

Cíle projektu jsou dlouhodobé a budou základem pro rozvíjení dalších aktivit občanského sdružení v budoucnu.

Tvořivý dialog umožní:

  1. Vytvoření uceleného modulového vzdělávacího programu, který poskytne těm, kdo pracují s veřejností, skupinami i jednotlivci, dostatečnou zásobu technik, postupů, příkladů a návodů jak vést dialog, jak zvládat komunikační situace, jak rozvíjet komunikační, argumentační a prezentační dovednosti a schopnost.
  2. Vyškolení 24 účastníků v rámci ověřování vzdělávacího programu, který se uskuteční formou dvou třídenních kurzů v listopadu 2007 a lednu 2008
  3. Zpracování metodiky kurzů pro výuku a nácvik komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností a podkladových materiálů, cvičení, manuálů a literatury pro účastníky.
  4. Zpracování podkladů pro akreditaci kurzů na Ministerstvu školství ČR
  5. Zpracování návrhu koncepce provozu národního konzultačního centra pro rozvoj komunikace a dialogu – s cílem poskytnout zázemí pro další výzkum a rozvoj průběžného vzdělávání zejména dospělých v oblasti komunikace, prezentačních dovedností a argumentace. Centra, které by zajišťovalo supervizi, výměnu zkušeností a šíření ověřených postupů a metod do odborné i laické veřejnosti.Spolupracovalo a podporovalo vzdělávací zařízení,vysoké školy, DDM, KD formou vzdělávání jejich pracovníků a lektorů v moderních formách lektorské práce zaměřené na rozvoj komunikačních, prezentačních a argumentačních dovedností.
  6. Seznámení odborné i laické veřejnosti s výsledky pilotního programu školení formou hodnotícího workshopu a konference za účasti v ČR a v zahraničí působících odborníků v oblasti dialogu a komunikace
  7. Vyhodnocení výsledků a zpracování návrhu na šíření a evaluaci programu a jeho další rozvoj.

 Co od projektu očekáváme?

Zpracováním aktuálních poznatků chceme vytvořit materiálové zázemí pro další rozvoj a vývoj účinných forem a metod vzdělávání v oblasti komunikace a dialogu.

Všichni účastníci získají v rámci školení informace o dovednostech nezbytných pro práci s lidmi ( práce se skupinou, práce s jednotlivcem, práce s konfliktní situací, vedení diskuze, argumentace a efektivního dialogu, prezentace a komunikace, postupy pro účinné předávání znalostí a dovedností, efektivní poskytování zpětné vazby a vytváření motivující prostředí pro učení se) a budou vybaveni jednotnými modulovými výukovými materiály a metodikami, sadou praktických cvičení a příkladů.

Partnery projektu jsou FF UK Praha, Expertis, s.r.o, DDM Karlínské Spektrum a Česká asociace trenérů paměti a mozkového joggingu.